حقوق خانواده
کد خبر : 338
شنبه - ۲۱ دی ۱۳۹۸ - ۱۶:۰۷

حق طلاق

حق طلاق

زوجه نمی تواند در عقد نکاح شرط نماید که همسرش حق ندارد او را طلاق دهد زیرا مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد می تواند هروقت بخواهد زن خود را طلاق دهد. لذا اختیار طلاق از قوانین آمره بوده و شرط مذکور باطل می باشد.

  • همچنین، زوجه نمی تواند شرط کند که حق دادن طلاق با او باشد؛ زیرا قانون حق طلاق را منحصراً به زوج داده و از قوانین آمره می باشد. بنابر این چنین شرطی نیز باطل می باشد.
  • لاکن زوجه می تواند، ضمن عقد نکاح شرط نماید، که از طرف زوج وکیل باشد که در موارد معینی یا در مدت معینی یا حتی بدون شرط یا مدت، بتواند خود را مطلقه کند. در این صورت زوجه به نمایندگی و به وکالت از زوج، خود را طلاق می دهد، نه اینکه حق طلاق داشته باشد.