حقوق خانواده
کد خبر : 350
شنبه - ۲۱ دی ۱۳۹۸ - ۱۶:۳۲

منع اشتغال زوجه

منع اشتغال زوجه

چنانچه مردی به هنگام ازدواج می دانسته که همسرش کارمند دولت می باشد و با رضایت به این امر با او ازدواج کرده است حال آیا پس از گذشت مدتی از وقوع ازدواج می تواند مانع از اشتغال وی به آن شغل گردد یا خیر؟

نظریه مشورتی شماره ۲۹۹۷ ۲/۸/۶۱

هر چند اشتغال زن در سازمانهای دولتی را نمی توان منافی با حیثت او تلقی کرد لیکن حکم ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی به طور عام و اطلاق این است که شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند .
بنابراین در صورتی هم که شوهر قبل از ازدواج به وضع استخدامی زن آگاه بوده و با رضایت کامل بر این ، صیغه عقد نکاح جاری شده باشد می تواند از اختیار قانونی خود استفاده کند .
هر چند شخصا نمی تواند از اشتغال همسرش جلوگیری کند و بهر تقدیر باید طی دادخواستی به ادعا و رد درخواست شوهر مبنی بر اینکه حرفه یا صنعت عیال او منافی با مصالح خانودگی و حیثیت خود و یا زن است رسیدگی و نفیا یا اثباتا در موضوع اظهار نظر نماید.